Akademia Kopernikańska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Bezpieczeństwo Państwa danych, a także legalność i przejrzystość ich przetwarzania są dla nas niezwykle istotne. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystania przez nas danych osobowych, a w szczególność o celach i podstawach prawnych przetwarzania, obiorcach danych, okresach przetwarzania oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

I. Objaśnienie definicji

 1. Administrator Danych osobowych – Akademia Kopernikańska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogródzkiej 47A, 00-695 Warszawa.
 2. Dane osobowe – są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Ustawa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. 2022 poz. 1459).

II. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Akademia Kopernikańska, ul. Nowogródzkiej 47A, 00-695 Warszawa lub email sekretariat@akademiakopernikanska.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem email iod@akademiakopernikanska.gov.pl .

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.akademiakopernikanska.gov.pl (dalej „Strona”):

  W związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do celów związanych z administrowaniem Stroną (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies czy innych podobnych technologii). Dane te przetwarzane są dla celów:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych na stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na generowaniu analiz statystyk pomagających w administrowaniu Stroną;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

  Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
  Na Stronie zamieszczone są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki te umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie treści publikowanych na Stronie w danym portalu społecznościowym. Wykorzystywanie wtyczek powoduje, że wybrany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w tym portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe można uzyskać pod poniższymi adresami:

  Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

  Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

  Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 2. Udział w Programie Akademii Kopernikańskiej:

  Akademia Kopernikańska wykonuje zadania na podstawie Ustawy. W związku z wykonywaniem tych zdań, dane osobowe mogą być przetwarzane:

  1. dla celów związanych z wykonywaniem Programu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, obejmującym finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie Stypendiów Kopernikańskich, Grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich, powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane, organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego, przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz współpracę międzynarodową – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w niektórych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk związanych z realizowanymi zadaniami;
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  5. w celu wykonania niezbędnych czynności wewnętrznych o charakterze archiwizacyjnym lub organizacyjnym – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach związanych z promocją własną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

  Administrator zbierając dane osobowe w związku z realizacją zadań określonych w Ustawie, każdorazowo, w sposób szczegółowy informuje osoby, których dane osobowe dotyczą o celach i podstawach prawnych przetwarzania uwzględniając indywidualną specyfikę danego zadania.

 3. Prowadzenie korespondencji:

  Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej i elektronicznej kierowanej do Administratora są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z wykonywanymi zadaniami.

 4. Media społecznościowe:

  Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych. Przetwarzanie tych danych jest związane wyłącznie z prowadzeniem danego profilu i ma na celu w szczególności informowanie Użytkowników o aktywności Administratora (w tym realizacji Programu Akademii Kopernikańskiej) i promowanie różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji własnej.

  Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych:

  • Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  • Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/;
  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.
 5. Zbieranie danych kontaktowych:

  W związki z wykonywaniem swoich zadań Administrator zbiera dane osobowe (dane kontaktowe). Dane mogą być pobierane przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł (np. dane kontaktowe na stronie internetowej), a także zbierane podczas kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanych przez Administratora lub inne podmioty (np. poprzez wymianę wizytówek). Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów związanej z realizowanym Programem.

 6. Współpraca z dostawcami usług:

  Administrator przetwarza dane osobowe w związku ze współpracą z dostawcami usług. Przetwarzanie obejmuje dane kontaktowe osób wskazanych przez dostawcę jako osoby do kontaktu w relacjach z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie dostawcy za zawarcie i wykonywanie umowy z Administratorem. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie bieżącej komunikacji z dostawcami usług oraz podtrzymywanie relacji z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na komunikacji z dostawcami usług.

IV. Okres przetwarzania danych

Od momentu pozyskania, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt III, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Dane mogą być przetwarzane także przez okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w tym podmioty świadczące usługi IT, prawne i finansowe, a także podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji zadań określonych w Ustawie (np. przy organizowaniu wydarzeń). Poza tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie określonym w Ustawie.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Osobą, których dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, Prawo do sprostowania danych, Prawo do usunięcia danych, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą), Prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (np. dla celów analitycznych marketingowych lub statystycznych, Prawo wycofania zgody (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody).
Żądania związane z wykonywaniem praw, o których mowa powyżej można kierować na adres korespondencyjny lub mailowy Administratora wskazany w pkt II niniejsze Polityki (Dane Kontaktowe).
Osobie której dotyczą dane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/p/kontakt .

VII. Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 listopada 2022r.