Akademia Kopernikańska to nowa instytucja w systemie polskiej nauki.
Jest to międzynarodowa korporacja – składa się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców.

Jest również głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego.

Kluczowymi zadaniami Akademii będą:

  • przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
  • nadzorowanie i wspieranie działalności Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
  • koordynacja programu Ambasadorów Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej oraz realizacja Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Akademia oparta jest na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji Izb Akademii. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.

Ramy
organizacyjne

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej wyznacza ogólne ramy ustroju Akademii, które ostatecznie doprecyzowane zostaną w statucie AK uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii Kopernikańskiej – z tym zastrzeżeniem, że pierwszy statut nadany zostanie przez Prezesa Rady Ministrów.

Działalność Akademii koncentrować się będzie na wybranych obszarach badawczych, wyznaczonych przez zakres tematyczny działających w niej następujących Izb:

  • Izby Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych,
  • Izby Nauk Medycznych,
  • Izby Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Izby Filozofii i Teologii,
  • Izby Nauk Prawnych,

a zatem obszarów nauki pokrywających się z zasadniczymi polami aktywności badawczej patrona Akademii. Ponadto w skład Akademii wejdzie, jako szósta, Izba Laureatów Nagród Kopernikańskich.

W skład Akademii wejdzie maksymalnie 100 osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek poszczególnych Izb Akademii. Dany kandydat musi uzyskać pisemną rekomendację od przynajmniej dwóch dotychczasowych członków oraz poparcie Izby. Pierwszy  skład  członków Akademii (w liczbie nieprzekraczającej połowy pełnego składu każdej z Izb) zostanie powołany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki.