Zgromadzenie Ogólne

Jest to najwyższa władza Akademii Kopernikańskiej. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Akademii.
Działa w trybie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych, zwoływanych przez Sekretarza Generalnego.
Zadania Zgromadzenia to między innymi:

 • Określanie kierunków działania Akademii Kopernikańskiej.
 • Sprawowanie nadzoru nad całokształtem jej działalności.
 • Opiniowanie   kandydatów  na  członków  AK  wskazywanych   przez    poszczególne  Izby  wraz z przedkładaniem ich kandydatur Prezydentowi RP.
 • Wybór kandydatów na stanowiska Sekretarza Generalnego Akademii oraz Rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.
 • Przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z badań oraz sprawozdań z działalności Akademii, przedstawianych przez Sekretarza Generalnego.
 • Uchwalanie Zasad Etyki Akademii.

Prezydium Akademii Kopernikańskiej

W jego skład wchodzą Sekretarz Generalny AK (będący Przewodniczącym Prezydium) oraz przewodniczący wszystkich Izb AK. Głosem doradczym wspierać Prezydium mogą Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika oraz osoby zaproszone przez Sekretarza Generalnego AK.
Prezydium wykonuje zadania wyznaczone w przepisach ustawy oraz jest organem wspierającym Sekretarza Generalnego w jego działalności.

Biuro Akademii Kopernikańskiej
Zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Akademii. Zarządza nim Dyrektor, powoływany przez Sekretarza Generalnego w drodze konkursu.

Izby Akademii Kopernikańskiej
Nazwy i zakres działania Izb odpowiadają obszarom zainteresowań i dorobku Mikołaja Kopernika – najwybitniejszego polskiego uczonego i patrona Akademii Kopernikańskiej:

 

 • Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych,
 • Izba Nauk Medycznych,
 • Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Izba Filozofii i Teologii,
 • Izba Nauk Prawnych,
 • Izby Laureatów Nagród Kopernikańskich – planowana.

Sekretarz Generalny

Jeden z członków Akademii, wybrany przez Zgromadzenie Ogólne i powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej.  Jego  kadencja trwa siedem lat, a dany członek AK może ją sprawować tylko raz. Do   Sekretarza   Generalnego   należy   kierowanie   bieżącą   działalnością  AK  i  reprezentowanie  instytucji na zewnątrz.

Pierwszy Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski powołany został 19 lutego 2023 roku, podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski

Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej

Pełni swoją funkcję przez cztery lata. Ta sama osoba może pełnić obowiązki dyrektora nie dłużej niż przez dwie, następujące po sobie kadencje.

Obecnie Dyrektorem Biura Akademii Kopernikańskiej jest dr hab. Witold Mazurek.

Dr hab. Witold Mazurek

Członkowie Izb Akademii Kopernikańskiej

Tory K. Baucum (USA)

Urodził się w 1960 roku w USA. Był  pastorem  anglikańskim w USA, pracował jako profesor w George Mason University, Fairfax. Po dokonaniu konwersji na katolicyzm zaangażował się w aktywne działania ekumeniczne, kieruje Instytutem Pokoju prowadzącym dialog międzyreligijny. Prowadzi też ożywioną działalność publikacyjną zarówno naukową, jak i publicystyczną. Pracuje także na rzecz wsparcia rodzin, prowadząc Benedyktyńskie Centrum Życia Rodzinnego w Kansas City.

Barry Barish (USA)

Ur. 1936 w USA, jako dziecko żydowskich imigrantów z Polski (z Polesia). Uzyskał PhD w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie był związany z CALTECH w Pasadenie. Jest fizykiem eksperymentalnym, zajmującym się głównie zagadnieniem wysokich energii oraz fal grawitacyjnych. Odegrał pionierską rolę w podziemnych badaniach eksperymentalnych w jaskini Gran Sasso we Włoszech oraz kierował badaniami Obserwatorium LIGO.

Jest  jednym  z  trzech  laureatów  Nagrody Nobla z fizyki w 2017 roku, jest też laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień w dziedzinie fizyki i astronomii.

Nigel Biggar (Wielka Brytania)

Urodził się w 1955 roku w Wielkiej Brytanii. Jest pastorem anglikańskim, uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie w Chicago. Po powrocie do Anglii rozpoczął  pracę  na  Uniwersytecie  Oxfordzkim,  gdzie  wykłada  etykę  chrześcijańską.  Jest  kanonikiem  katedry  w  Oxfordzie.  Na  Uniwersytecie w Oxfordzie prowadzi projekt „Ethics and Empire”, w którym wraz z kierowanym przez siebie zespołem bada etyczne aspekty funkcjonowania Imperium Brytyjskiego.

Mariano Bizzarri (Włochy)

Urodził się w 1957 roku we Włoszech. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Z tą uczelnią jest związany od początku swojej kariery zawodowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się  wokół  medycyny  eksperymentalnej,  biomedycyny,  medycyny  kosmicznej. Jest  członkiem i kierownikiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych. Jest również członkiem wielu medycznych organizacji międzynarodowych, w tym związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej.

ks. Paweł Bortkiewicz (Polska)

Członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, profesor nauk teologicznych specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. Wykładowca Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, następnie na Wydziale Teologicznym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję dziekana.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół teologii moralnej i teologii duchowości. Jest autorem wielu monografii w tych obszarach.

Conor Casey (Wielka Brytania)

Urodził się w 1993 roku w  Północnej  Irlandii.  PhD  uzyskał  w  2020  roku  w  Trinity  College  w  Dublinie.  Obecnie  jest  związany  z  Uniwersytetem w Liverpoolu.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa konstytucyjnego. Współpracuje w tym zakresie ze Szkołą Prawa Yale University.

Jest autorem kilkudziesięciu znaczących opracowań naukowych, związanych z zagadnieniami tzw. common good constitutionalism.

Gianfranco De Zotti (Włochy)

Urodził się w 1947 roku we Włoszech. Doktoryzował się z fizyki w Uniwersytecie w Padwie, z którym jest cały czas związany (był m.in. dyrektorem Obserwatorium  Astronomicznego  tego  Uniwersytetu).  Pracował   też  w   NASA  Goddard  Center  w  Waszyngtonie,  European   South   Laboratory w Garching (k. Monachium).

Zasiada w gremiach kierowniczych ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) oraz wielu międzynarodowych organizacji naukowych.

Jest członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych.

Adam Dziki (Polska)

Urodził   się   w   1952   roku   w   Polsce.  Uzyskał   doktorat   (1980)  i  habilitację  (1992)  w  Wojskowej  Akademii  Medycznej  w Łodzi i jest związany z tą uczelnią do dziś.

Chirurg o uznanej międzynarodowej pozycji naukowej, członek wielu międzynarodowych organizacji lekarskich. Członek zespołów redakcyjnych wielu polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych. Przewodniczący Zespołu Nauk Medycznych Rady Doskonałości Naukowej.

George Efstathiou (Wielka Brytania)

Urodził  się  w  1955  roku  w  Wielkiej Brytanii. Doktoryzował się w Uniwersytecie Durham. Pracował w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie w Uniwersytetach w Oxford i w Cambridge. Był pierwszym dyrektorem Kavli Institute for Cosmology (Instytutu Kosmologii) w Cambridge.

Odkrywca wielu znaczących zjawisk związanych z początkami Wszechświata, pionier komputerowych symulacji formowania się struktury kosmosu, zaangażowany w badania nad czarną energią.

Jest  laureatem  wielu  międzynarodowych  nagród  (m.in.  Nagrodę  Grubera)  i  wyróżnień,  członkiem Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego, od którego otrzymał Złoty Medal.

Bernardo Estrada (Kolumbia)

Urodził się w 1950 roku w Kolumbii. Uzyskał doktorat w teologii biblijnej w Uniwersytecie w Nawarze w Hiszpanii w 1993 roku. Był przez wiele lat związany  z  papieskim  Uniwersytetem  Santa  Croce  w  Rzymie.  Pełnił  tam  wiele  funkcji  administracyjnych.  Jest  wybitnym i uznanym specjalistą w  zakresie  teologii  Nowego  Testamentu.  Jego  monografie  naukowe  i  artykuły  w  tym  zakresie  są szeroko uznawane. Obecnie jest zatrudniony w Uniwersytecie de la Sabana w Bogocie.

Sławomir Gawroński (Polska)

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor w Katedrze Mediów,   Dziennikarstwa   i   Komunikacji   Społecznej,   dziekan   Kolegium    Mediów    i   Komunikacji    Społecznej   w   Wyższej   Szkole   Informatyki  i  Zarządzania w Rzeszowie.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Absolwent Executive MBA – Apsley Business School London oraz studiów podyplomowych na kierunku „Audyt wewnętrzny”. Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). Członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Jest byłym dziennikarzem radiowym i prasowym. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Social Communication. Online Journal”, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.

Grzegorz Gielerak (Polska)

Urodził się w 1967 roku w Polsce. Od 1993 roku jest związany z Wojskowym Instytutem Medycznym. Uzyskał tam doktorat (1998) oraz habilitację (2005). Od 2007 roku jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego.

W 2022 roku mianowany generałem broni.

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne.

Fabrizio Giulimondi (Włochy)

Urodził  się  w  1964  roku  we  Włoszech.  Związany  jest z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie piastuje stanowisko profesora. Specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego. Jest członkiem międzynarodowych zespołów badawczych. Zaangażowany w działalność instytucji prywatnych i publicznych, autor ponad 100 publikacji naukowych.

Adam Glapiński (Polska)

Urodził się 9 kwietnia 1950 r. w Warszawie.

W 1972 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i od 1974 r. związany jest zawodowo z tą uczelnią jako wykładowca. Zatrudniony na stanowisku profesora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Katedra  Ekonomii  Politycznej  i  Historii Myśli Ekonomicznej). W latach 2003–2007 był profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wcześniej wykładał m.in.: w Polskiej  Akademii Nauk (1978–1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies   w   Dubrowniku  (1986–1989),   University   of   Colorado   at   Boulder    (1993–1998),    United    States    Business    and    Industrial    Council  na  University of Missouri i University of Kansas (1996) oraz Institut Superieur de Gestion (1994–2005).

Publikacje książkowe

Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Wyd. I, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, 165 stron, Wyd. II, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2012, 337 stron.
Natura człowieka i gospodarka. Ekonomia ewolucyjna jako klucz do zrozumienia zjawisk gospodarczych w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2022.

Artykuły naukowe

Technological Innovations and the Dynamics of Structures in the Telecommunications and Media Mobile Market, „Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. I, Issue 1, Warszawa 2008.
Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Nr 94, Warszawa 2009.
Post-Crisis Economic Policy. Innovation Based Growth, „Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. IV, Issue 5, Warszawa 2011.
Animal Spirits in Economics, „Journal of Management and Financial Sciences”, Issue 11, 2013.
Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, „Gospodarka Narodowa”, Nr 5–6, 2013.

Wacław Gudowski (Polska)

Profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk.
Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, Szwecja.
Doradca Orlen Synthos Green Energy ds. Energetyki.
Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych – IVA
Do roku 2006 – Dyrektor Centrum Technologii Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologicznym, Sztokholm
2006-2011  Zastępca  Dyrektora  Generalnego  w   International   Science   and   Technology   Center    (ISTC)   w   Moskwie,   centrum   analiz,  badań i monitorowania  nierozprzestrzeniania  broni  masowego rażenia.
Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.

Stopnie naukowe:
Magister inżynier elektrotechniki ze specjalnością techniczna fizyka jądrowa – Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Kraków
Doktor nauk technicznych – Akademia  Górniczo  Hutnicza  (AGH),  Kraków.  Praca  doktorska: Obliczanie  zmian  reaktywności  reaktorów  jądrowych na  neutronach  prędkich  metodą  Monte-Carlo” poswięcona  była  obliczeniom  projektowym  reaktora  IBR-2  w Dubnej  (Rosja).  Reaktor  ten  wciąż  jest w ekspolatacji!
Habiltacji i stopień docenta – Królewski Instytut Technologiczny – KTH
Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Wychowawca około 500 doktorów i magistrów fizyki reaktorowej, w tym wielu polskich absolwentów,
Od  połowy  lat  70-ych  prowadził  badania  w  dziedzinie  konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do sterowania reaktorami wyskotemperaturowymi.
Od  początków  lat  80-tych  prowadził  bardzo  aktywne  badania  naukowe  stosując  technikę  rozpraszania  neutronów.   Prowadził  eksperymenty na reaktorach w Studsvik (Szwecja) i w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenoble oraz na źródle spalacyjnym ISIS w Rutherford Laboratory (Wielka Brytania). W latach 1990-tych pracownik naukowo-badawczy w Narodowym Laboratiorium Los Alamos (LANL) w USA.
Jeden  z  pionierów  światowych  badań  nad  podkrytycznymi  systemami  sterowanymi  akceleratorem  (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekspert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR)
W 1997 pracownik naukowy w Los Alamos National Laboratory i ekspert Departamentu Energii USA. W 2003 i 2005 – międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych.

Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link.
Ekspert w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Masashi Hazumi (Japonia)

Urodził się w 1964 roku. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Tokijskim w 1993 roku. Jest związany z Uniwersytetem w Tokio oraz Institute of Particle and Nuclear Studies (KEK). Jest także związany z Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA), gdzie kieruje projektem Lite BIRD skupiającym blisko 200 uczonych.

Zaangażowany w wiele innych międzynarodowych projektów badawczych i kosmicznych. Laureatem wielu nagród międzynarodowych i wyróżnień, autor ponad 400 publikacji naukowych.

Robert Holzmann (Austria)

Urodził się w 1949 r. w Austrii. Jest austriackim ekonomistą, prezesem Oesterreichische Nationalbank i członkiem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego  (od 2019 r.),  a  także  członkiem  Austriackiej  Akademii  Nauk  (od 2014 r.).  Piastuje  honorowe  stanowiska  w  South-Western   University in Economics and Finance w Chengdu, Uniwersytecie Malezyjskim w Kuala Lumpur i Uniwersytecie New South Wales w Sydney.

Przed ponownym podjęciem pracy akademickiej w 2011 r. zajmował szereg stanowisk w Banku Światowym, w tym przez 12 lat był dyrektorem departamentu    oraz    pełniącym    obowiązki    Starszego   Wiceprezesa.   Przed   rozpoczęciem   pracy   w  Banku  Światowym  w  1997 r.  pracował na uczelniach w Austrii i Niemczech, był również starszym ekonomistą w MFW i OECD.

Jest autorem 39 książek i ponad 200 artykułów dotyczących zagadnień finansowych, fiskalnych i polityki gospodarczej. Odwiedził ponad 90 krajów świata.

Thomas J. Jordan (Szwajcaria)

Urodzony w 1963 r. w Szwajcarii. Ukończył studia w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie w Bernie w 1989 r., na którym w 1993 r. uzyskał również stopień doktora. Pracę habilitacyjną przygotował podczas trzyletnich studiów badawczych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Harvarda (Cambridge, Massachusetts, USA). W 1998 r. został zatrudniony jako wykładowca, a od 2003 r. jako profesor honorowy na Uniwersytecie w Bernie. Wykłada teorię i politykę monetarną.

W 1997 r. Thomas J. Jordan rozpoczął pracę w Narodowym Banku Szwajcarii w Zurychu jako doradca ekonomiczny w Departamencie I. Dwa lata później  został  zastępcą  szefa  Wydziału  Studiów  Ekonomicznych,  a  w 2002 r. został  szefem  Wydziału  Badań.  Na  początku  2004  r.  awansował na dyrektora. W połowie 2004 r. decyzją Szwajcarskiej Rady Związkowej został powołany na zastępującego członka Zarządu Narodowego  Banku Szwajcarii.  Pełniąc tę funkcję, kierował również Wydziałem Rynków Finansowych w Departamencie III (rynki pieniężne i walutowe, zarządzanie aktywami,  zarządzanie  ryzykiem  i  analizy  rynków  finansowych).  W  maju  2007 r.  Szwajcarska  Rada  Związkowa  powołała  Thomasa J. Jordana na członka Zarządu Narodowego Banku  Szwajcarii.   Jednocześnie   objął   stanowisko  dyrektora  Departamentu  III  (rynki  finansowe, operacje  bankowe  i  technologie  informacyjne). Na początku 2010 r. decyzją Rady Związkowej został powołany na Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Banku Szwajcarii i objął kierownictwo nad Departamentem II w Bernie (stabilność finansowa, obrót gotówkowy, finanse i ryzyka). 18 kwietnia 2012 r. decyzją Rady Związkowej Thomas J. Jordan został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Banku Szwajcarii, obejmując tym samym kierownictwo nad Departamentem I w Zurychu (sprawy ekonomiczne, międzynarodowa współpraca monetarna, obsługa prawna i gospodarka własna, sekretariat generalny). Pełnił funkcję Prezesa Rady Dyrektorów  „StabFund” – funduszu stabilizacyjnego Narodowego Banku Szwajcarii – od momentu ustanowienia w 2008 r. do zakończenia jego działania w 2013 r.

Thomas J. Jordan jest członkiem Rady Dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w Bazylei oraz Komitetu Sterującego Rady Stabilności Finansowej (FSB). Jako Prezes Narodowego Banku Szwajcarii reprezentuje Szwajcarię w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jest również Przewodniczącym Grupy Banków Centralnych G10 ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (CBCDG). Thomas J. Jordan jest członkiem Rady Doradczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Zurychu oraz członkiem Rady Nadzorczej fundacji ETH Zurich Foundation. Jest autorem licznych artykułów w zakresie teorii pieniądza i polityki pieniężnej w uznanych czasopismach zagranicznych.

Elżbieta Karska (Polska)

Urodziła  się  w  1977  roku.  Doktorat  uzyskała  w Uniwersytecie Wrocławskim (2004) i habilitację (2010). Obecnie jest związana z Uniwersytetem Kard.  S.  Wyszyńskiego  w  Warszawie.  Specjalizuje  się  w  zakresie  prawa  międzynarodowego, współpracuje ze Stałym Trybunałem Arbitrażowym w  Hadze  oraz  Europejskim  Trybunałem  Praw Człowieka  w  Strasbourgu.  Wchodzi  w  skład  Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu. Jest autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego.

Marta Kightley (Polska)

Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Katedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej).

W latach 2007–2010 pracowała w służbie dyplomatycznej. Pełniła funkcję kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Seulu.

Wieloletni członek Rady Edukacyjnej NBP oraz Kapituły Konkursu NBP im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego.

28  lutego  2020 r.  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzej  Duda,  na  wniosek  Prezesa  Narodowego  Banku  Polskiego,  powołał Martę Kightley na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dniem 8 marca 2020 r.

Zbigniew Krysiak (Polska)

Urodził się w 1960 r. w Polsce. Doktoryzował się w 2004 r., a habilitację uzyskał w 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej. Z tą uczelnią jest związany zawodowo  od  1999 r.  Jego  badania  naukowe  koncentrują  się  wokół  wyceny  przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków, firm ubezpieczeniowych i  innych  instytucji  finansowych,  rynków  kapitałowych  i  zarządzania  kapitałem  oraz zarządzania ryzykiem. Współpracował z wielkimi korporacjami i doradzał najważniejszym instytucjom publicznym w Polsce.

Autorem ponad 140 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych, profesor wizytującym na uczelniach w USA i Indiach.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana.

Anna Łabno (Polska)

Urodziła  się  w  1954  roku.  Uzyskała  doktorat  (1985)  i  habilitację  (1997) w Uniwersytecie Śląskim. Wśród zainteresowań naukowych mieści się polskie i  porównawcze  prawo  konstytucyjne,  w  szczególności  systemy  sprawowania  władzy  z uwzględnieniem mechanizmów przekształceń ustrojowych   we   współczesnych   państwach;   tworzenie   podstaw   demokratycznego   ustroju   (w   tym  budowy  społeczeństwa  obywatelskiego) w państwach postautorytarnych, w Portugalii i Hiszpanii oraz w Polsce; a także zagadnienia ochrony praw człowieka.

Ewa Marcinowska-Suchowierska (Polska)

Urodziła się w 1948 roku w Polsce. Jest związana z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie uzyskała doktorat (1979) oraz habilitację (1988).

Specjalizuje się w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych w tym zakresie. Jest uznanym autorytetem międzynarodowym w zakresie chorób kości (zwłaszcza osteoporozy), członkiem wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Leszek Markuszewski (Polska)

Urodził się w 1963 roku w Polsce. Przez wiele lat był związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi, uzyskał w niej doktorat (1997) i habilitację (2011).

Był Naczelnym Lekarzem Więziennictwa oraz dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Od 2020 roku jest związany z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie stworzył i kieruje wydziałem lekarskim.

Posiada specjalizację w sześciu dyscyplinach medycznych, jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń lekarskich. Jest pułkownikiem Wojska Polskiego.

Hans Joachim Meyer (Niemcy)

Urodził się w Niemczech w 1948 roku. Związany pozostaje z Georg August Universität Göttingen, gdzie w 1972 roku uzyskał doktorat. Habilitację otrzymał w 1981 roku w Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze. Był także przez wiele lat związany ze szpitalem klinicznym Uniwersytetu w Kolonii.

Jest   chirurgiem   o  wybitnej  pozycji  międzynarodowej,  prezesem  Niemieckiego  Stowarzyszenia  Chirurgów (2012 – 2022).  Specjalizuje  się  również w  chirurgii  onkologicznej  oraz  laparoskopowej. Jest autorem lub współautorem ponad 600 publikacji naukowych.

Należy do kilkunastu prestiżowych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń medycznych.

kard. Gerhard Müller (Niemcy)

Urodził się w 1947 roku w Niemczech. Doktoryzował się i habilitację uzyskał w Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Pracował w Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Jest autorem kilkuset prac z zakresu teologii, koncentrując się na zagadnieniach ekumenizmu, nowożytnego rozumienia Objawienia oraz hermeneutyki teologicznej. Był biskupem Ratyzbony, prefektem Kongregacji Nauki Wiary, jest kardynałem Kościoła katolickiego.

Marius Ostrowski

Urodził się w 1988 roku w Niemczech. Uzyskał PhD w 2017 roku w Oxford University.

Specjalizuje  się  w  historii  idei  i  historii instytucji demokratycznych w Europie. Obecnie pracując w European University Institute we Florencji (Centrum R. Schumana), zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem rozwoju społecznego na ewolucję idei i instytucji demokratycznych.

Jest autorem i współautorem znaczących monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, raportów i studiów.

James E. B. Peebles (USA)

Urodzony w 1935 roku w Kanadzie, jest kanadyjsko – amerykańskim astrofizykiem i kosmologiem. Uzyskał PhD w Uniwersytecie Princeton, w którym kontynuował swoją karierę naukową w kolejnych latach. Jest twórcą wielu znaczących odkryć naukowych w astronomii w szczególności odnoszących się do wyjaśnienia teorii Wielkiego Wybuchu, jak również rozważań w obszarze „czarnej materii” oraz „czarnej energii”. Jest również kreatorem wielu koncepcji,  które  tworzyły  ramy  ideowe  dla poszukiwań naukowych wielu uczonych. Jego inspirująca rola w tym zakresie, jest powszechnie uznawana w środowisku astronomów na całym świecie.

Za swoje osiągnięcia otrzymał Nagrodę Nobla w 2019 roku, w uznaniu odkryć teoretycznych w obszarze kosmologii. Uzyskał również wiele innych prestiżowych nagród i wyróżnień, jest członkiem Americen Academy of Sciences and Arts oraz National Academy of Sciences.

Leon Podkaminer (Polska)

Urodził się w 1945 roku. Doktorat w 1972 r., habilitacja w 1980 r. Pracował m.in. w IER, PAN, IIASA (Laxenburg), EUR (Rotterdam). Jest emerytowanym pracownikiem   Vienna   Institute   for   International   Economic   Studies   (WIIW),   z   którym   jest  związany  od  1993  r.  Swoje  badania  koncentruje na zagadnieniach polityki ekonomicznej, makroekonomii, integracji i dezintegracji, globalizacji, kursów walutowych, wzorców konsumpcji i cen relatywnych. Jest znawcą procesów konwergencji gospodarek europejskich na przełomie XX i XXI wieków.

Didier Queloz (Szwajcaria)

Urodził   się   w   1966   roku   w   Szwajcarii.   Doktoryzował   się   w   Uniwersytecie  w  Genewie,  obecnie  pracuje  zarówno  w  macierzystej  uczelni,  jak i w Uniwersytecie w Cambridge.

Wraz z Michelem Mayorem, był odkrywcą pierwszej planety pozasłonecznej, krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca.

Otrzymał wraz z M. Mayorem Nagrodę Nobla w 2019 roku, za odkrycie egzoplanety orbitującej wokół słońca gwiazdy typu słonecznego.

Jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i wyróżnień oraz członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych.

Mansur Rahnama-Hezavah (Iran)

Mansur   Rahnama-Hezavah   (Iran),   Profesor   nauk   medycznych;   Specjalista   Chirurgii   Stomatologicznej  i Szczękowo-Twarzowej. Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Członek Rady Doskonałości Naukowej oraz Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Medycznych. Konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowe. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem za długoletnią służbę oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Leszek Roszkowski (Polska)

Urodził się w 1957 roku w Polsce, uzyskał PhD w Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, habilitację w 1993 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest fizykiem specjalizującym się w obszarze astrofizyki i kosmologii cząstek elementarnych, w szczególności bozonu Higgsa, „nowej fizyki” i ciemnej materii we Wszechświecie.

Obecnie   w   ramach   Centrum   Astronomicznego   M.  Kopernika   kieruje   międzynarodowym    zespołem   badawczym   ASTROCENT. Jest inicjatorem i  przewodniczącym   komitetu   sterującego   międzynarodowej   serii   konferencji   COSMO.   Jest a utorem  bądź  współautorem  ponad 100   publikacji  w  czasopismach  naukowych  o  zasięgu  międzynarodowym  w  tym szeregu prac przeglądowych opublikowanych w Physics Reports i Reports on Progress in Physics.

Wawrzyniec Marek Rymkiewicz (Polska)

Urodził się w roku 1971 w Warszawie. Polski filozof, tłumacz i wydawca. Autor przekładów pism Charlesa Baudelaire’a, Guillaume Apollinaire, Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga i Martina Heideggera.

W 2000 obronił dysertację doktorską w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Problem tożsamości człowieka w „Byciu i czasie” Martina Heideggera. W 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest adiunktem w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Kronos” i przewodniczącym Rady Fundacji Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Zajmuje się filozofią niemiecką, szczególnie myślą Schellinga, Nietzschego i Heideggera, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do klasycznej filozofii greckiej,  szczególnie  Arystotelesa.  W  kręgu  jego  zainteresowań  jest  też  filozofia  polska  oraz  historia  języka polskiego, z której intensywnie czerpie w pracy translatorskiej, dążąc do rozwoju polskiej pojęciowości filozoficznej.

Andrzej Rynkiewicz (Polska)

Urodził się w 1952 roku w Polsce. Doktoryzował się i habilitował w Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez wiele lat związany był z tą uczelnią, obecnie pracuje  na  Wydziale  Lekarskim  w  Uniwersytecie  Warmińsko-Mazurskim  w  Olsztynie.  Pracował  w  wielu  klinikach  europejskich. Jest specjalistą w   obszarze   kardiologii   oraz   chorób   wewnętrznych.   Jest   prezesem   Polskiego   Towarzystwa   Kardiologicznego,   członkiem   wielu  krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz stowarzyszeń medycznych.

Marek Sarna (Polska)

Urodzony w 1955 roku w Polsce doktoryzował się i osiągnął habilitację w Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie związany z CAMK, którym kierował przez 16 lat.

Jest   współtwórcą   Wielkiego   Teleskopu  Południowoafrykańskiego  SALT  i  zasiada  w  zarządzie  Fundacji  zarządzającej  projektem.  Zasiada również w gremiach zarządzających European South Observatory (Europejska Rada Organizacji Badań Naukowych na Półkuli Południowej) w Garching oraz European Space Agency. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Adam T. Stys (USA)

Urodził się w 1966 roku w Polsce. Jest profesorem medycyny w Sanford Cardiovascular Institute w Sanford School of Medicine (University of South Dakota).

Jest wybitnym specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, w szczególności zaś uznanym w skali międzynarodowej specjalistą w zakresie kardiologii. Kieruje kliniką kardiologii o uznanej renomie międzynarodowej. Jest konsultantem kardiologicznym wielu amerykańskich klinik kardiologicznych. Należy do kilkunastu ważnych stowarzyszeń kardiologicznych w USA i poza tym krajem. Jest obywatelem amerykańskim.

Huey-Jen Su (Tajwan)

Urodziła się w Tajwanie. Studiowała w USA, gdzie w Szkole Zdrowia Publicznego w Uniwersytecie Harvarda uzyskała doktorat w zakresie zdrowia publicznego. Jest związana z National Cheng Kung University w Tainan, gdzie kieruje od lat Departamentem Środowiska i Zdrowia Publicznego. Jest członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych, jest też zaangażowana w funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Marian Szymczak (Polska)

Urodzony  1955  roku  w  Polsce  doktoryzował  się  i  osiągnął habilitację w Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Pracował w Centrum Astronomicznym M. Kopernika, a obecnie w Uniwersytecie M. Kopernika. Współpracował z wieloma astronomicznymi ośrodkami zagranicznymi (m.in. Obserwatorium Paryskie, Instytut Radioastronomii Maxa Plancka). Jest radioastronomem, jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę promieniowania maserowego oraz badanie procesów powstawania masywnych gwiazd, metodami interferometrii radiowej. Jest autorem lub współautorem wielu uznanych w przestrzeni międzynarodowej publikacji naukowych. Jest m.in. Członkiem Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

o. Marcin Tkaczyk (Polska)

Urodził się w 1976 roku w Polsce. Doktoryzował się i uzyskał habilitację w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w obszarze logiki. Był Dziekanem Wydziału Filozofii oraz prorektorem KUL.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z logiką, filozofią i teologią. Jest autorem wielu znaczących publikacji międzynarodowych w tym obszarze.

Dariusz Tworzydło (Polska)

Urodził się w 1974 roku w Brzozowie. Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB – National Louis University, Politechniki Rzeszowskiej, a także kursów London School of Public Relations.

Od roku 2017 jest kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, pełni funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Prowadzi badania z zakresu zarządzania   kryzysowego,   rynku   public   relations,   w   tym   sektora   agencji   PR,   roli   mediów  w   procesie  komunikowania,  cyberbezpieczeństwa i dezinformacji.

Andrzej Udalski (Polska)

Urodził się w 1957 roku, doktoryzował się i habilitował w Uniwersytecie Warszawskim. Z tą uczelnią jest związany przez całą swoją karierę naukową, przez wiele lat był dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego UW.

Brał udział w realizacji projektu Teleskopu Warszawskiego w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Wraz z grupą OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), jest współodkrywcą ponad 30 planet pozasłonecznych, wykrytych za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Jest laureatem Dan David Prize oraz członkiem zagranicznym amerykańskiej National Academy of Sciences.

Adrian Vermeule (USA)

Urodził   się   w   1968   roku   w   USA.   Ukończył   Harvard   Law   School,  pracował  jako  profesor  prawa  w  Szkole Prawa w Uniwersytecie Chicago, a następnie w Harvard Law School. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w obszarze prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.  Jest  promotorem  koncepcji  tzw.  konstytucjonalizmu  dobra wspólnego. Jego monografia na ten temat, uznana została za jedno z najważniejszych wydarzeń w amerykańskiej teorii konstytucjonalizmu w ostatnich dekadach. Jest autorem wielu wysoko ocenianych monografii naukowych.

Manuele Vescovi (Włochy)

Urodził się w 1970 roku w Padwie. Uzyskał doktora z prawa na Uniwersytecie w Bolonii.

Przez wiele lat był zaangażowany w dużych przedsiębiorstwach włoskich.

Pełnił różne funkcje we władzach regionalnych regionu Toskania. Był senatorem Republiki Włoskiej.

Jest współtwórcą i jednym z projektu Accademia Federale.

ks. Ireneusz Werbiński (Polska)

Urodził się w 1950 roku w Polsce. Doktoryzował się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie teologii duchowości. W tym obszarze uzyskał też habilitację  w  Akademii  Teologii  Katolickiej.  Pracował  w  tej  uczelni  na  Wydziale  Teologicznym,  a  następnie  współtworzył  Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Obecnie jest związany z Akademią Jagiellońską w Toruniu.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na hagiologii, psychologii i pedagogice.

Piotr Wilczek (Polska)

Urodził  się  w  1962  roku  w  Polsce.  Doktoryzował  się  i  habilitację  uzyskał  w  Uniwersytecie  Śląskim  w  Katowicach. Pracował na tym uniwersytecie, a następnie w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Ośrodkiem Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej. Jego badania naukowe koncentrują się nad problematyką kultury, literatury, filozofii oraz religijności w Europie XVI – XVII wieku.

Czynny w służbie dyplomatycznej jako ambasador RP w Waszyngtonie, a obecnie w Londynie.

Emeritus

Arthur B. Mc Donald (Kanada)

Urodził  się  w  1943  roku  w  Kanadzie.  Jest  fizykiem,  PhD  uzyskał  w  CALTECH.  Pracował  m.in.  w  Uniwersytecie  Princeton, Laboratorium CERN w Genewie, Uniwersytecie w Oxford i w Los Alamos.

Kieruje   podziemnym   laboratorium   badawczym   cząstek   elementarnych  Sudbury  Neutrino  Laboratory.  W  swoich  badaniach  koncentruje  się na zagadnieniu cząstek elementarnych.

Za swoje osiągnięcia wraz z zespołem otrzymał w 2015 roku Nagrodę Nobla.

Jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i wyróżnień oraz członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych.