Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika

Kluczowy komponent Narodowego Programu Kopernikańskiego, skupiony między innymi na:

  • agregowaniu wysiłków na polach badawczych Akademii,
  • synergii    doświadczeń    i    współpracy   różnych   jednostek   naukowych   w   kraju i zagranicą,
  • programowaniu i koordynacji projektów badawczych,
  • organizowaniu     wydarzeń     naukowych     służących     promocji    polskiej    nauki w kraju i zagranicą,
  • zarządzaniu finansowaniem badań oraz tworzeniu odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego dla współpracy środowisk naukowych i gospodarczych,
  • komercjalizacji badań naukowych.

Centrum Badawcze będzie szeroko upowszechniać i promować wyniki najważniejszych badań polskich instytucji naukowych za granicami kraju poprzez organizację sympozjów i konferencji naukowych, a także organizowanie działalności wydawniczej promującej rezultaty polskich badań naukowych w kraju i zagranicą.

Centrum Badawczemu przypisano również zadania związane z realizacją Programu Stypendiów Kopernikańskich. Stypendia Kopernikańskie to szczególny instrument finansowania badań naukowych i wsparcia dla rozwoju nauki oraz naukowców.

Program stypendialny ma dwa zasadnicze komponenty:

  • instrumenty wsparcia badań naukowych oraz staży naukowych dla młodych naukowców;
  • Granty Mikołaja Kopernika przeznaczone dla naukowców (obywateli polskich oraz cudzoziemców) o uznanej renomie międzynarodowej, którzy realizują projekty badawcze poświęcone polskiemu dziedzictwu narodowemu oraz aktualnym uwarunkowaniom funkcjonowania Polski we wspólnocie międzynarodowej.

Szczególnie ten drugi instrument ma szansę efektywnie zaangażować międzynarodowe środowisko naukowe w badania naukowe dotyczące polskiej problematyki, a tym samym przyczynić się do promocji Polski w świecie.

Instytucją kierować będzie Dyrektor Centrum Badawczego, powoływany w procedurze konkursowej przez Sekretarza Generalnego Akademii na 4-letnią kadencję. Dzięki temu  rozwiązaniu  zapewnioną  będzie miał konieczną niezależność i samodzielność w realizacji zadań Centrum Badawczego.