Zaproszenie do współpracy. List ośrodka badawczego PAN do Akademii Kopernikańskiej

5 października, 2023

Po otwarciu Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie Akademia Kopernikańska rozszerza zakres swoich działań na Warmii i Mazurach. Wolę podjęcia współpracy na polu naukowym wyraził w liście do władz Akademii i Kolegium Medycznego dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła.

W dniu 3 października w Siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie otwarto Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Przy tej okazji przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej rozmawiali m.in. z władzami Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

W liście skierowanym do władz Akademii po uroczystości dyrektor wyżej wspomnianej instytucji podkreślił, że zbieżność obszarów badawczych Instytut i nowo powstałego Kolegium Medycznego nie pozostawia miejsca na wątpliwości, czy instytucje te powinny podjąć wspólne działania naukowe.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Obecnie posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz wiodącą pozycję wśród jednostek naukowych w Polsce, doceniany zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej w obszarze nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i w szeroko definiowanych naukach o życiu. Instytut jest członkiem międzynarodowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności – EIT Food, skupiającej uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych oraz największe potęgi biznesowe.

IRZiBŻ prowadzi szeroką współpracę naukową z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie, która odbywa się poprzez zawiązywanie sieci partnerskich, inicjowanie wspólnych projektów badawczych, zawieranie umów dwustronnych i organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym.