Stypendia dla obywateli Ukrainy we współpracy z Republiką Chińską w Tajwanie. Ogłoszenie o Konkursie

6 września, 2023

Ogłoszenie Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika z 6 września 2023 r. o konkursie na finansowanie stypendiów dla obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2 i pkt. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459) w związku z umową z dnia 14 czerwca 2023 roku zawartą pomiędzy Akademią Kopernikańską a Taipei Representative Office in Poland („Umowa”), niniejszym ogłasza się konkurs na finansowanie stypendiów dla obywateli Ukrainy („Stypendia”).

 1. I. Przedmiot programu
 1. Stypendia przyznaje się obywatelom Ukrainy posiadającym tytuł magistra bądź doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych i o zarządzaniu lub nauk prawnych, celem finansowania staży i badań naukowych oraz badawczo-rozwojowych w ramach kontynuacji nauki w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika.
 2. Stypendia służą w szczególności wsparciu Wnioskodawców w finansowaniu niezbędnych działań związanych z realizacją badań naukowych zorientowanych na uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinach wymienionych w p.I.1.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania Stypendium wynosi 10 000 zł miesięcznie.
 4. Okres realizacji Stypendium wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy.
 5. Warunkiem uzyskania stypendium w ramach niniejszego konkursu, jest podjęcie studiów doktoranckich w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika lub włączenie do zespołu badawczego realizującego badania naukowe lub badawczo – rozwojowe w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika we wskazanych w p.I.1 dyscyplinach naukowych.
 1. II. Podmioty uprawnione do udziału

Podstawą ubiegania się o wsparcie w ramach Stypendium jest złożenie wniosku przez Wnioskodawcę na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Wnioski mogą składać obywatele Ukrainy spełniający wymogi określone w p.I.1 i 5.

 1. III. Warunki udziału
 1. Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2023 r.
 2. Wnioski winny być składane w sekretariacie Akademii Kopernikańskiej pod adresem: ul. Nowogrodzka 47a (II p.), 00-695 Warszawa bądź przekazane emailem pod adres: biuro@akademiakopernikanska.gov.pl
 3. Do wniosku dołącza się:
  • a) zaświadczenie ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika o przyjęciu na studia doktoranckie lub oświadczenie Dziekana odpowiedniego Kolegium Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika o włączeniu kandydata do określonego zespołu badawczego w ramach tego Kolegium;
  • b) zakres planowanych badań naukowych z uzasadnieniem konieczności wsparcia finansowego ze strony Akademii Kopernikańskiej;
  • c) zaświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa ukraińskiego;
  • d) rekomendację co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego. 
 1. Dokumenty wymienione w III. 8 b) i d) wnioskodawca przedkłada w wersji językowej polskiej i angielskiej.
 2. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się Wnioskodawcę.
 1. IV. Ocena formalna wniosku
 1. Dane zawarte we wniosku i w załącznikach do wniosku podlegają ocenie formalnej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.
 3. Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie kompletności wniosku oraz weryfikację czy wniosek spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika wyznacza Wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 3 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 5. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego.
 6. Do oceny merytorycznej skierowane są wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 1. V. Ocena merytoryczna wniosków
 1. Dane zawarte we wniosku i w załącznikach do wniosku podlegają ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonuje zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika na zasadach określonych w Umowie.
 2. W pracach zespołu ekspertów mogą brać udział także inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny wniosków złożonych w ramach konkursów. Osoby te wchodzą w skład zespołów ekspertów.
 3. Zespół ekspertów może zasięgnąć opinii innych osób spoza swego grona, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny wniosków złożonych w ramach danego konkursu.
 4. Ocena merytoryczna polega na przedstawieniu przez członków zespołu ekspertów indywidualnych opinii oraz ustaleniu ogólnej oceny wniosku.
 5. Ocena merytoryczna kończy się ustaleniem listy rankingowej ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania oraz zredagowaniem uzasadnień ocen końcowych.
 6. Przewodniczący zespołu przedkłada Dyrektorowi Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania wraz z pisemnymi uzasadnieniami.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika określa kwotę finansowania.
 8. Informacja o wysokości przyznanych środków finansowych albo odmowie ich przyznania jest przekazywana wnioskodawcy wraz z projektem umowy na finansowanie Stypendiów.
 9. W sytuacji stwierdzenia wad formalnych wniosku na etapie jego oceny merytorycznej, zespół ekspertów odrzuca wniosek.
 1. VI. Zasady finansowania Stypendiów 
  • 26. Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika w imieniu Akademii zawiera umowy na finansowanie Stypendiów, w której określa się w szczególności:
   • a) zaświadczenie ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika o przyjęciu na studia doktoranckie lub oświadczenie Dziekana odpowiedniego Kolegium Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika o włączeniu kandydata do określonego zespołu badawczego w ramach tego Kolegium;
   • wysokość przyznanych środków finansowych i sposób ich przekazania,
   • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
   • sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych,
   • kwestie dotyczące majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych będących efektem realizacji przedmiotu umowy,
   • kwestie związane z publikacją lub możliwością upowszechnienia efektu realizacji przedmiotu umowy,
   • warunki rozwiązania umowy.