Otwarcie Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

23 maja, 2023

2023/05/17 #AkademiaKopernikanska #KrzysztofGórski #MikołajKopernik #Kopernik550

25 maja 2023 roku w Krakowie przy ul. Basztowej 20 odbędzie się inauguracja działalności Kolegium Filozofii i Teologii SGMK. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz Ministerstwa Edukacji i Nauki, Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, członkowie Izb AK, wybitni reprezentanci świata nauki z Polski i z zagranicy.

W stolicy rozpoczęła działalność Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Podstawowym celem jej działalności jest kształcenie najwyższej klasy naukowców oraz prowadzenie badań i prac rozwojowych.

Szkoła i Akademia

Formalnie będąc odrębnym podmiotem, instytucja ta zintegrowana jest z Akademią Kopernikańską poprzez pełnienie przez Zgromadzenie Ogólne AK ustawowej funkcji Rady Uczelni. Dodatkowo Akademia Kopernikańska wpływa na obsadę personalną organów Szkoły, w tym rektorów.
W strukturze SGMK funkcjonować będzie pięć kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Kolegium

W rozpoczynającym działalność w Krakowie Kolegium Filozofii i Teologii realizowane będzie kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, w dyscyplinach: filozofia i nauki teologiczne.
Proponowany doktorantom program kształcenia oparty będzie na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Uwaga poświęcona doktorantom, podejmującym studia w zakresie wskazanych wyżej dyscyplin, będzie się wiązać z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych.

Tak zakreślona forma pracy odwoływać się będzie do ugruntowanego w kulturze uniwersyteckiej modelu relacji pomiędzy mistrzami i ich uczniami. Zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie. Opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dążyć, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, którymi Bóg posłużył się w dziele stwórczym.

To zaangażowanie w zrozumienie boskiego planu wpisywało się bardzo długo w istotę studiów uniwersyteckich. Pomimo rozwoju nauki, oraz zmian w szeroko rozumianej kulturze, człowiek współczesny ciągle staje przed wieloma pytaniami, na które nie znajduje zadowalających go odpowiedzi. Mając coraz większe możliwości komunikacji i wymiany podglądów, dalej nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny kierunku, w jakim naprawdę warto podążać. Dlatego wspieranie studiów z zakresu filozofii i teologii ma ciągle swoją wartość nie tylko ze względu na otwieranie się na nowe możliwości pomyślenia świata, czy też tłumaczenie zjawisk ocierających się o tajemnicę. Pozwala na odtworzenie w dużej mierze utraconej, ale jednocześnie pożądanej na nowo, roli mistrza, otoczonego gronem uczniów zaangażowanych w rozumienie otaczającej nas wszystkich rzeczywistości.