Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej

Dr hab. Witold Mazurek

Witold Mazurek jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz profesorem Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master Business of Administration na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Odbył staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Swoją karierę w służbach mundurowych rozpoczął od egzaminu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2002 roku wstąpił  do  Służby  Więziennej,  ukończył  Szkołę  Oficerską  SW.  W  latach  2007–2015  służył  jako  oficer w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2015 roku pracuje w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W 2016 został oddelegowany na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Służby Więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W lutym 2022, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. We wrześniu 2022 powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.