Informacja o naborze na stanowisko Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej

18 marca, 2023

Sekretarz Generalny
Akademii Kopernikańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej

Stanowisko obsadzane w konkursie: Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej

Wymagania dla kandydata:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie został ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

Zadania Dyrektora Biura:

  • kierowanie Biurem Akademii;
  • organizowanie funkcjonowania organów Akademii;
  • zapewnienie obsługi finansowej oraz administracyjnej Akademii;
  • obsługa współpracy międzynarodowej Akademii.

Miejsce i sposób składania zgłoszeń konkursowych:

  • Biuro Akademii Kopernikańskiej, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a (II piętro);
  • Oferta kandydata wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w Biurze Akademii (adres jak wyżej) w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej”.

Termin zgłoszenia oferty upływa 27 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej, zatwierdzony przez Ministra Edukacji i Nauki 16 marca 2023 r.

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wskazuje się, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kandydatów jest Akademia Kopernikańska w Warszawie, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a,
b) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej,
c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa,
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego,
e) podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,
f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
g) Kandydat posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
h) Kandydatowi nie przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.